عنوان ناشر نویسنده  
قنات زارچ انتشارات مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی علی اصغر سمساریزدی نمایش جزئیات
چکیده مقالات همایش بین المللی دانش سنتی انتشارات مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی محمد صالح سمسار یزدی-علیرضا بحری-الهه احمدیه یزدی نمایش جزئیات
بررسی قنوات بم از دیدگاه فنی و مهندسی انتشارات مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی علی اصغر سمساریزدی-مجید لباف خانیکی-بهروز دهقان منشادی نمایش جزئیات
تدوین تجربیات خبرگان قنات انتشارات مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی علی اصغر سمساریزدی نمایش جزئیات
تاریخ شفاهی و مکتوب نهرین طبس انتشارات مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی حمیدرضا خزاعی نمایش جزئیات
افسانه باران انتشارات مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی حمیدرضا خزاعی نمایش جزئیات
سازه های آبی شکفت انگیز قائن انتشارات مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی حمیدرضا خزاعی نمایش جزئیات
کاریزگران کرمان انتشارات مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی محمد برشان نمایش جزئیات
سد زیرزمینی قنات وزوان و میمنه اصفهان سایر انتشارات جواد صفی نژاد-بیژن دادرس نمایش جزئیات
آبنامه ی یزد سایر انتشارات سید عبد العظیم پویا نمایش جزئیات
مجموعه مقالات - جلد دوم سایر انتشارات نمایش جزئیات
مجموعه مقالات - جلد اول سایر انتشارات نمایش جزئیات
قنات های تفت سایر انتشارات محمدحسین پاپلی یزدی-مجید لباف خانیکی نمایش جزئیات
اسناد قنوات اردکان سایر انتشارات نادر پیری اردکانی نمایش جزئیات
قناتها فنی برای دست یابی به آب سایر انتشارات هانری گوبلو نمایش جزئیات
قنات قصبه گناباد سایر انتشارات محمدحسین پاپلی یزدی نمایش جزئیات
کتابشناسی قنات سایر انتشارات عبدالکریم بهنیا نمایش جزئیات
ویژه نامه آب و فرهنگ سایر انتشارات نمایش جزئیات
واژه نامه قنات سایر انتشارات عبدالوحید آغاسی-جواد صفی نژاد نمایش جزئیات