فعالیتها

تمرکز این مرکز بر روی فعالیت های زیر می باشد:

تحقیقات
آموزش
انتقال فناوری
برگزاری گردهمایی های علمی
انتشار کتب علمی
همکاری با سایر سازمان های زیربط

 تاریخ ثبت : 7 تیر 1393
  آخرین به روزرسانی : 6 دی 1400
 
 2683