مأموریت اصلی مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی عبارتست از: بازشناسی سیستم قنات، حفظ و انتقال دانش و تجربیات، ارتقاء سطح اطلاعات در مورد تمامی ابعاد فن آوری قنات و سایر سازه های تاریخی آبی به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطقی که نظام های تولید مبتنی بر منابع آب زیرزمینی می باشد.
مأموریت دیگر مرکز، توسعه و بهبود فعالیت های پژوهشی برای حفظ و نگهداری قنات ها به منظور نیل به اهداف توسعه پایدار می باشد که از طریق همکاریهای بین المللی و انتقال دانش و فن آوری جهانی امکان پذیر می گردد. انتقال چنین تجربیات ارزشمندی که نتیجه تلاش های بی وقفه نسل های متمادی می باشد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که تاکنون غفلت از این تجربیات باعث از میان رفتن بخش زیادی از میراث نیاکانمان شده است. بنابراین به رسمیت شناختن، ثبت نمودن میراث و انتقال این تجربیات گرانمایه از اساسی ترین وظایف این مرکز می باشد.
حفظ ارزش های فرهنگی در چارچوب آثار مادی و معنوی از دیگر اهداف مهم این مرکز است. آب، فرهنگ، بشریت و تمدن به گونه جدایی ناپذیری در یکدیگر تنیده شده اند. قنات و سازه های تاریخی آبی و جوامع بشری از دیرباز عمیقاً تحت تأثیر یکدیگر قرار داشته اند. بنابراین با توجه به این تعاملات، بایستی علاوه بر توجه به سازه های تاریخی آبی، به ارزش های فرهنگی آن ها نیز توجه ویژه ای گردد.