وبینار اخلاق آب

در تاریخ 14/12/99 دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی، نشست تخصصی در خصوص اخلاق آب برگزار نمود.

مدیریت این نشست بر عهده مجید لباف خانیکی، پژوهشگر مرکز بین المللی قنات بود. در این نشست 5 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور از گروه‌های مهندسی، علوم سیاسی، الهیات، جغرافیا و محیط زیست سخنرانی کردند. سپس مباحث مطرح شده مورد نقد و گفتگو قرار گرفت. در این نشست تلاش شد تا به پرسش‌های ذیل پاسخ داده شود:

  • چگونه مدیریت منابع آب به "معادله‌ی اخلاقی" تبدیل می‌شود؟
  • آیا می‌توان مدیریت بومی منابع آب را نمونه‌ای از اخلاق‌مداری بوم‌شناختی دانست؟
  • در مدیریت منابع آب، بحران اخلاق تا چه اندازه می‌تواند به توسعه‌ی نامتوازن و گسیختگی بوم‌شناختی مربوط باشد؟
  • چه ارتباطی میان مخاطرات آب و اخلاق‌گریزی مدرن وجود دارد؟
  • چگونه توسعه‌ی ناپایدار می‌تواند فضای هیدرو-اجتماعی ما را تصرف کند و چگونه این تصرف به بحران اخلاق منجر می‌گردد؟
  • جایگاه اخلاق حرفه‌ای در مدیریت منابع آب چیست؟
  • نقش رسانه در تبدیل "مساله‌ی آب" به یک امر اخلاقی چگونه است؟
  • رویکرد نظام آموزشی کشور به اخلاق محیط زیست و اخلاق آب چیست؟
کد خبر: 68
  تاریخ خبر : 18 اسفند 1399
 441