خلاصه کتاب

شامل فصل اول، قسمت هایی از فصل نهم، کتابنامه و قسمتی از خلاصه انگلیسی کتاب

گروه: ادبی