خلاصه کتاب

شامل بخشهای ابتدایی کتاب، نتیجه گیری، فهرست منابع و مآخذ و صفحات انگلیسی آخر کتاب

گروه: تخصصی