درباره ما

مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی یک مؤسسه تحقیقات آب وابسته به یونسکو می باشد که فعالیت های خود را تحت نظارت این سازمان انجام می دهد. در ابتدا دولت جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی طرح کاملی را برای ایجاد مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی در یزد تحت نظارت سازمان یونسکو، ارائه داد که در نهایت همزمان با سی و دومین اجلاس عمومی یونسکو به تصویب رسید. بر اساس این تأییدیه، موافقتنامۀ ایجاد این مرکز...

فعالیتها

تمرکز این مرکز بر روی فعالیت های زیر می باشد:

تحقیقات
آموزش
انتقال فناوری
برگزاری گردهمایی های علمی
انتشار کتب علمی
همکاری با سایر سازمان های زیربط

اهداف و مأموریتها

مأموریت اصلی مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی عبارتست از: بازشناسی سیستم قنات، حفظ و انتقال دانش و تجربیات، ارتقاء سطح اطلاعات در مورد تمامی ابعاد فن آوری قنات و سایر سازه های تاریخی آبی به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطقی که نظام های تولید مبتنی بر منابع آب