خلاصه کتاب

شامل بخشهای ابتدایی کتاب به همره قسمتی از فصل اول

گروه: قنات