خلاصه کتاب

شامل بخشهای ابتدایی کتاب، نتیجه گیری و پیشنهادات، فهرست منابع و مآخذ و قسمت هایی از صفحات انگلیسی آخر کتاب

گروه: قنات