خلاصه کتاب

فصل های اول و دوم- فصل دهم از صفحه 233 الی 242- صفحات انگلیسی انتهای کتاب تا صفحه 16

گروه: قنات